Ejendoms­administrator

Den daglige administration af vores ejerforening varetages af Newsec Datea. Vores faste kontaktperson er Sonny Schneider og eventuelle spørgsmål kan rettes til ham.

Kontaktperson
Sonny Schneider
ADM Association Team 3
Direkte +45 45260117
Sonny.Schneider@newsec.dk

Adresse
Newsec Datea A/S
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmerne for Torpedohallen vælges på årets generalforsamling.

Bestyrelsen holder møde hver første tirsdag i måneden. Eventuelle spørgsmål kan rettes til bestyrelsen på følgende mailadresse: mtbhallen@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer

Formand
Rune Ulrick Madsen

Bestyrelsesmedlem
Jørgen Juul

Bestyrelsesmedlem
Mette Hartlev

Bestyrelsesmedlem
Ulrik Schiøtz

1. Suppleant
Jørn Hounsgaard

Suppleant
Andrey Lukyanov-Renteria

Suppleant
Elise Hauge Larsen

Suppleant
Karsten Bonde

Herunder finder du referater fra tidligere afholdte bestyrelsesmøder (klik på plus ikon)

 

Ejerforeningens forretningsorden

Herunder finder du forretningsordenen for bestyrelsens arbejde. Desuden har du mulighed for at få indblik i referaterne fra bestyrelsesmøderne i Torpedohallen via links’ene ovenfor.

 

Forretningsorden for bestyrelsen i E/F Torpedohallen

§ 1 Bestyrelsens arbejdsopgaver
Bestyrelsens opgaver er beskrevet i VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN TORPEDOHALLEN § 12.2. Ved bestyrelsens konstituering udarbejdes en opgaveliste, hvor forudsete opgaver fordeles på en passende måde mellem bestyrelsens medlemmer. Opgavelisten bør opdateres med passende mellemrum.
Ved konstituering vælger den nyvalgte bestyrelse en næstformand.
Suppleanter inddrages i bestyrelsens arbejde på lige fod med ordinære medlemmer.

§ 2 Bestyrelsesmøder
Det tilstræbes, at der afholdes bestyrelsesmøde den første tirsdag i hver måned eksl. juli måned. Bestyrelsesmøder afholdes i viceværtlejligheden kl 19:00. Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, udsender dagsorden i rimelig tid inden mødet.

§ 3 Referater fra bestyrelsesmøderne
Der udarbejdes efter hvert møde referat af mødet. Referentopgaven går på tur.
Referater godkendes på næstkommende møde, hvorefter administrator tilsendes en kopi af referatet. Ejerforeningens medlemmer modtager som udgangspunkt ikke mødereferater, men kan anmode herom og herefter modtage en kopi vía e-mail.

Vedtægter

Herunder finder du vedtægter og servitutter for Torpedohallen

Vedtægter-2019.pdf

Servitutter:
Servitut nr.: 1+3+11
Servitut nr.: 2+6+7+8+9+10+12
Servitut nr.: 4+5
Servitut nr.: 13+14 (lokalplan)

Hvis du har problemer med at åbne ovenstående links og du ønsker kopi af servitutterne, så send en mail til mtbhallen@hotmail.com og bed om at få kopi tilsendt.

Ordensregler

1. Gyldighed

Disse ordensregler gælder for alle beboere af ejendommen Torpedohallen, hvad enten der er tale om ejer eller lejer.

2. Affald

Der er nedfaldsskakter på etagerne til brug for husholdningsaffald. Affaldet skal placeres i forsvarligt lukkede poser, så skakten ikke bliver forurenet.

Flasker, pap og papir skal lægges i de dertil opstillede containere i affaldsrummet på Torpedohallens sydside.

Intet affald må henkastes eller anbringes noget andet sted end i de opstillede containere.
Øvrigt affald, storskrald m.v. skal beboeren fjerne ved egen foranstaltning og for egen regning.

3. Vedligeholdelse og renholdelse

Vedligeholdelsesarbejder planlægges løbende af bestyrelsen.

Generelt påhviler det alle beboere at holde øje med ejendommens vedligeholdelsesmæssige standard og tilstand, og indberette eventuelle problemer til bestyrelsen.

Ved akut opståede skader på ejendommen, f.eks. sprængte vandrør og lignende, rettes omgående henvendelse til bestyrelsen.

Herudover sørger bestyrelsen for, at fællesarealer holdes i pæn og ryddelig stand, ligesom bestyrelsen sørger for, at der foretages den nødvendige snerydning.

4. Henstillen af genstande

Henstillen af genstande som stiger, cykler, redskaber, møbler og lignende må ikke ske på fællesarealer.

Cykler skal stilles i cykelstativerne enten på P-dækket eller i terræn.

Barnevogne må ikke henstilles på gangarealer.

5. Støj og anden generende adfærd

Generelt gælder, at der ikke må udøves støjende eller anden adfærd, der kan være til gene for ejendommens øvrige beboere. Herunder gælder, at der ikke må nedkastes cigaretter, affald eller andet fra altanerne.

Beboere skal drage omsorg for, at de hos dem boende eller på besøg værende ikke er til gene for de øvrige beboere.

Ved brug af musikinstrumenter, stereoanlæg, radio, TV og anden støjende underholdning skal der udvises fornuftig hensyntagen efter almindelig sengetid (kl. 24.00).

Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted i tidsrummet mellem kl. 19.00 og 08.00.

Brug af grill skal ske under hensyntagen til de øvrige beboere.

6. Parkering

Udendørs parkering på ejendommens område kan kun ske på bilvaskepladserne ved Torpedohallens vestgavl.

Herudover må gæster og andre besøgende henvises til parkeringspladser udenfor ejendommens område.

7. Brand- og serviceveje

Galionsvej og Bohlendachvej er i lokalplanen udlagt som servicevej / sti. Færdsel herpå skal respektere Bygningsreglementet og Bygningsreglementet for småhuse, om adgangs- og tilkørselsarealer og arealer til redning og slukning. Heraf fremgår, at brandveje og brandredningsarealer ikke må anvendes til parkering m.v.

Ved aflevering eller afhentning af for eksempel flyttegods, byggematerialer eller andre større emner, hvor der skal anvendes person-, vare- eller lastvogn, skal dette køretøj til stadighed være bemandet således, at køretøjet omgående kan fjernes, hvis der opstår behov herfor.

De østlige dele af Galionsvej og Bohlendachvej er i lokalplanen udlagt som promenade og sti med tilhørende adgang til offentligt stisystem. Sti / promenade er afspærrede med aflåste pullerter for kørende trafik. Når der opstår behov herfor, kan der rekvireres en nøgle af ejendommens vicevært således, at pullerter midlertidigt kan lægges ned. Efter endt af- eller pålæsning, skal køretøjer straks fjernes og pullerterne retableres og aflåses.

Overtrædelse af ovenstående anvisninger og regler, for eksempel ved parkering, er en overtrædelse af de regler der gælder for arealer til redning og slukning (benævnt brandveje og brandredningsarealer) og kan medføre politianmeldelse.

8. Depotrum

Hver bolig har brugsret til et depotrum. Der må ikke opsættes effekter udenfor depotrummene.

9. Solafskærmning m.v.

Evt. solafskærmning på facader skal udføres i henhold til principskitse fra Tegnestuen Vandkunsten. Princip for vindsejl for terrasser i gårdrum og alm. terrasser skal udføres med konstruktion som ”Bådværftet”. Vindafskærmning udføres i samme type og farve; vinrød tekstil som ”Bådværftet”. Solafskærmning udføres i hvid tekstil.

Solafskærmning skal derudover etableres på en sådan måde, 1. at udsyn for nabolejligheder ikke generes.

Arbejdet skal godkendes af bestyrelsen før igangsætning jf. vedtægternes § 21.11.

Løse parasoller skal være ensfarvede.

Beplantning på altaner/balkoner skal placeres på indvendig side af rækværk a.h.t. helhedsindtryk og nedstyrtningsfare.

10. Ændringer

Eventuelle ændringer eller tilføjelser til denne husorden indbringes for bestyrelsen. De vil da blive forelagt på den næstkommende ordinære generalforsamling i ejerforeningen.

Ændringer og tillæg til disse ordensregler skal vedtages i overensstemmelse med det i vedtægterne § 23 foreskrevne.

Vedtaget på generalforsamlingen den 5. april 2006.

Grundejer­foreningen Holmen

Torpedohallen er medlem af Grundejerforeningen Holmen, som består af alle ejerforeningerne på Holmen, og varetager anliggender indenfor vedligehold af anlæg, veje og rekreative områder.

Du kan læse mere om GF Holmen her.

Herunder finder du årsrapporter og ledelsesberetninger fra tidligere år (klik på plus ikon):